Η Χαλυβουργία Ελλάδος εφαρμόζει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό Σύστημα Παρακολούθησης όλων των κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων έχοντας σε πλήρη και συνεχή λειτουργία προηγμένα συστήματα ελέγχου και εισάγοντας συνεχώς στην παραγωγική της λειτουργία τις πλέον αποτελεσματικές παραγωγικές διαδικασίες (Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές) ώστε να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, να εξοικονομούνται πολύτιμοι φυσικοί πόροι  και να διασφαλίζεται η μέγιστη προστασία του προσωπικού των εργοστασίων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Οι διαδικασίες αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

  • Αυστηρούς ελέγχους με ανιχνευτές τελευταίας τεχνολογίας ώστε να εξασφαλίζεται η απουσία ραδιενέργειας τόσο στην πρώτη ύλη όσο και στο τελικό προϊόν
  • Αντικατάσταση της χρήσης μαζούτ κατά την παραγωγική διαδικασία με φυσικό αέριο, το οποίο είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον
  • Λειτουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων απαγωγής και επεξεργασίας αέριων εκπομπών στα εργοστάσια
  • Λειτουργία μονάδων ανακύκλωσης και καθαρισμού των υδάτων
  • Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ελαχιστοποίηση της εκπομπής ρύπων στο περιβάλλον
  • Διάθεση στερεών παραπροϊόντων και άλλων αποβλήτων σε αδειοδοτημένους φορείς για περαιτέρω επεξεργασία τους σε εργασίες ανακύκλωσης και ανάκτησης.
  • Συνεργασία με όλα τα αδειοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης

Για τη Χαλυβουργία Ελλάδος, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητα για την περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Στην κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιεί κάθε χρόνο σημαντικές επενδύσεις με στόχο όχι μόνο την ικανοποίηση των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρίας είναι πιστοποιημένο από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015.(Πολιτική Περιβάλλοντος).

Σχετικά με την ενεργειακή διαχείριση, η Χαλυβουργία Ελλάδος έχει θέσει σε εφαρμογή Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας  πιστοποιημένo με βάση το ενεργειακό πρότυπο  ΕΛΟΤ EN  ISO 50001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Ενεργειακή Πολιτική)