Η Χαλυβουργία Ελλάδος παράγει προϊόντα χάλυβα χρησιμοποιώντας στο πρώτο στάδιο της παραγωγικής της διαδικασίας κλιβάνους ηλεκτρικού τόξου οι οποίοι λειτουργούν αποκλειστικά με α’ ύλη τον παλαιοσίδηρο – scrap.

Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας στην παραγωγική της διαδικασία καθιστά τη Χαλυβουργία Ελλάδος μία εκ των μεγαλυτέρων εταιριών ανακύκλωσης στη χώρα μας, αφού χρησιμοποιείται υλικό του οποίου οποιαδήποτε άλλου είδους διαχείριση θα προκαλούσε επιπλέον βάρη στο φυσικό περιβάλλον.

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι παλαιοσιδήρου – scrap ανακυκλώνονται ετησίως στις εγκαταστάσεις της Χαλυβουργίας Ελλάδος, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο την ελεγχόμενη ή ανεξέλεγκτη διάθεσή  τους, ενώ αντίστοιχα εξοικονομούνται πολύτιμοι φυσικοί πόροι (σιδηρομετάλλευμα).

Η εταιρία GREENSTEEL είναι θυγατρική του ομίλου, η οποία επεξεργάζεται και αξιοποιεί πλήρως τα υποπροϊόντα που παράγονται κατά τη λειτουργία των χαλυβουργικών μονάδων με αποτέλεσμα την αποφυγή της διάθεσής τους εντός ή επί του εδάφους.  Με τον τρόπο αυτόν πληροί τις αρχές ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων όπως εκφράζεται στην τελευταία κοινοτική οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

Οι διαδικασίες επεξεργασίας που εφαρμόζει αποτελούν Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Μερικά από τα προϊόντα που παράγει είναι: σκληρά αδρανή οδοστρωσίας για αντιολισθητικούς τάπητες, σιδηρούχος σκωρία για τσιμεντοβιομηχανίες, άμμος πλήρωσης υδραυλικών έργων, μη σιδηρούχα μέταλλα (χαλκός, ορείχαλκος, αλουμίνιο), κ.λπ.

Τα προϊόντα της GreenSteel αξιοποιούνται σε διάφορες χρήσεις, αντικαθιστώντας και ως εκ τούτου εξοικονομώντας φυσικούς πόρους, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο εξορυκτικές επεμβάσεις στο περιβάλλον.