Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος ΕΧΘ κατηγορίας Β500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
Το προϊόν διατίθεται σε κοινούς ρόλους  με διαμέτρους από Φ8 έως Φ16mm και σε ρόλους επανατύλιξης (spooled coils) με διαμέτρους από Φ8 έως Φ12mm.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρότυπα /
Απαιτήσεις
Όριο
ΔιαρροήςRe
(N/mm2)
Επιμήκυνση
%
Λόγος Ορίου Θραύσης/
Όριο Διαρροής
Rm/Re
Λόγος πραγμ./
ονομ. τάση διαρροής
Re,act/Re,nom
Συνολική Επιμήκυνση στο μεγ. Φορτίο
Agt(%)
ΕΛΟΤ 1421-3 B500C
≥500
≥1,15
≤1,35
≤1,25
≥7,5
ΕΧΘ
≥500
ε5≥15
Α10≥12
≥1,18
≤1,35
≤1,25
≥8,0

ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χημική
Ανάλυση
Wt % max
C 0,24
P 0,055
S 0,055
N 0,013
Ceq 0,52

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονομ.
Διάμετρος
(mm)
Ονομ. Διατομή
(mm2)
Ανοχές
(%)
Ονομ.
Βάρος
(kg/m)
8
50,3
±6
0,395
10
78,5
±4,5
0,617
12
113,0
±4,5
0,888
14
154,0
±4,5
1,210
16
201,0
±4,5
1,580

Bάρος κοινού ρόλου: περίπου 1440κg
Βάρος ρόλου επανατύλιξης από 1100 – 1800 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΟΛΟΥ ΕΠΑΝΑΤΥΛΙΞΗΣ (SPOOLED COIL)
Σήμανση Χάλυβα Οπλισμού
Σκυροδέματος ΕΧΘ B500C