ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος ΕΧΘ κατηγορίας Β500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά
ΕΛΟΤ 1421-3.
Το προϊόν διατίθεται σε κοινούς ρόλους  με διαμέτρους από Φ8 έως Φ16mm και σε ρόλους επανατύλιξης
(spooled coils) με διαμέτρους από Φ8 έως Φ12mm.

Το νέο καινοτόμο προϊόν, πέραν των δύο υποχρεωτικών και διακριτών σειρών πλαγίων/εγκαρσίων νευρώσεων οι
οποίες διασφαλίζουν αφενός μεν την αγκύρωση του χάλυβα στο σκυρόδεμα όπως απαιτείται εκ του ΕΛΟΤ 1421-3
(ΕΛΟΤ ΕΝ 10080), αφετέρου δε την αναγνωρισιμότητα και ταυτοποίησή του με την κατηγορία B500C στην οποία ανήκει,
φέρει δύο επιπλέον διαμήκεις νευρώσεις παράλληλες με τον άξονα του χάλυβα που του προσδίδουν πρόσθετα
σημαντικά πλεονεκτήματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η ύπαρξη τεσσάρων αντί δύο διαμήκων νευρώσεων κατά μήκος του χάλυβα, προσδίδει γεωμετρική συμμετρία
ως προς τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα και βελτιστοποιεί την ευθυγράμμιση και κάμψη του κατά τη διαδικασία
κατασκευής-διαμόρφωσης συνδετήρων (τσερκιών) με αυτόματες μηχανές προσδίδοντας τελειότερο προϊόν. Ως
αποτέλεσμα ο διαμορφωμένος συνδετήρας παραμένει «επίπεδος» έτοιμος για χρήση χωρίς να χρειάζεται
οποιαδήποτε επιπλέον παρέμβαση ή διόρθωση.

ΧΡΗΣΗ
  • Υποστηλώματα
  • Δοκάρια
  • Τοιχώματα

Roloi_22


ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρότυπα /
Απαιτήσεις
Όριο
Διαρροής
Re(N/mm2)
Λόγος Ορίου Θραύσης
προς Όριο Διαρροής
Rm/Re
Λόγος πραγμ. Ορίου Διαρροής
προς Ονομ. Αστικό Όριο Διαρροής
(React/Renom)
Συνολική Επιμήκυνση
στο μεγ. Φορτίο
Agt(%)
ΕΛΟΤ 1421-3 B500C ≥500 ≥1,15
≤1,35
≤1,25 ≥7,5

ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χημική
Ανάλυση
Wt % max
C: 0,24
P: 0,055
S: 0,055
N: 0,014
Ceq: 0,52

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
  ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΙΑΤΑΞΗΣ_ΝΕΥΡΩΝ_shortΟνομ.
Διάμετρος
(mm)
Ονομ. Διατομή
(mm2)
Ανοχή
Βάρους
(%)
Ονομ.
Βάρος
(kg/m)
8
50,3
±6
0,395
10
78,5
±4,5
0,617
12
113,0
±4,5
0,888
14
154,0
±4,5
1,210
16
201,0
±4,5
1,580

Bάρος κοινού ρόλου: περίπου 1500κg
Βάρος ρόλου επανατύλιξης: 1100 – 1800 kg