Βασική αρχή λειτουργίας της εταιρίας είναι η «ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΠΑΡΑΜΟΝΗ» όλων των εργαζομένων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Η δέσμευση της εταιρίας σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας καταγράφεται μέσα από την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας που αποτελεί τον βασικό πυλώνα εφαρμογής του Πιστοποιημένου από τον ΕΛΟΤ  Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας που εφαρμόζει η εταιρία.

Μέσα από περιοδικές και συστηματικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού σε θέματα όπως Α’ Βοήθειες, Πυροπροστασία, Ασφαλής εργασία, Χρήση Μ.Α.Π. κ.α., η εταιρία εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των δεικτών ασφάλειας με μοναδικό στόχο την εξάλειψη πάσης φύσεως ατυχημάτων εντός των εγκαταστάσεων της.

Η όλη λειτουργία του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας της εταιρίας εστιάζεται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

  • Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων
  • Συστηματική Παρακολούθηση και μέτρηση των εργασιακών παραγόντων
  • Προμήθεια και υποχρεωτική χρήση Μ.Α.Π. σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε θέσης εργασίας
  • Καταγραφή και εφαρμογή των κανόνων καλής πρακτικής σε θέματα συντήρησης και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Η εταιρία έχοντας αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο ενοποιημένο σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας του Περιβάλλοντος και της Υγείας & Ασφάλειας δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ισχυροποίησης του αισθήματος ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της.

Το σύστημα Υγείας & Ασφάλειας της εταιρίας είναι Πιστοποιημένο από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ  ISO 45001:2018 (Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας)